1. Door het overmaken van zijn opdracht, wordt iedere klant geacht de hieronder vermelde voorwaarden te kennen en zich zonder voorbehoud met deze akkoord te verklaren, met uitsluiting van alle hiermede strijdige bepalingen. De voorwaarden gelden bij voorrang op de voorwaarden van de cliënt. Er kan van deze voorwaarden slechts worden afgeweken met uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van onze firma en alleen door de hiertoe bevoegde personen. Eventuele afwijkingen aldus toegestaan, zijn slechts geldig voor de opdracht waarvoor zij werden overeengekomen.

2. Opdrachten en annulaties zijn slechts geldig in zoverre zij schriftelijk bevestigd werden.

In elk geval is geen enkele annulatie van de opdrachten nog geldig na acht volle dagen te rekenen vanaf het plaatsen van de opdracht.

3. Wanneer de klant een opdracht eenzijdig of laattijdig annuleert, behouden wij ons het recht voor ofwel de uitvoering te vorderen, ofwel een schadevergoeding te vorderen die beloopt op 15% der waarde van de overeenkomst, behoudens het recht van onzentwege de werkelijk geleden schade te bewijzen, indien deze meer zou bedragen dan voormeld forfait.

4. De aangeduide termijnen zijn zuiver indicatief en laattijdige oplevering kan nooit aanleiding geven tot contractbreuk, noch boetes of schadevergoeding te onzen laste.

5. Elk geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, die de overeenkomst in onzen hoofde onmogelijk maakt of ernstig verzwaart, al weze het tijdelijk, laat ons toe het contract geheel of gedeeltelijk te annuleren of op te schorten, zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige vorm van schadevergoeding in onzen hoofde. Worden o.m. als overmacht en/of onvoorziene omstandigheden beschouwd : stakingen, lock-out, oproer, epidemieën, ongunstige weersomstandigheden, gebrek aan grondstoffen of aan transportmiddelen, brand, machinebreuk enz.

6. Indien, na een vaste aanbieding of na het aanvaarden van een opdracht of tijdens de uitvoering hiervan, de prijzen plots opgedreven worden door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden waarop wij geen vat hebben, zoals bijvoorbeeld elke officiële loonsverhogingen, prijsverhoging der grondstoffen, transportkosten, taksen, verandering van de muntpariteit enz., behouden wij ons het recht voor de overeengekomen prijzen in verhouding met deze verhogingen aan te passen. Ingeval deze verhoging niet meer bedraagt dan 15% der oorspronkelijk overeengekomen prijs (met uitsluiting van alle andere kosten zoals transportkosten enz.), heeft de klant niet het recht de koop te doen ontbinden of verbreken. In het andere geval zullen wij geenszins tot enige vorm van schadevergoeding gehouden kunnen zijn, en zal de klant gehouden zijn alle reeds door ons gemaakte kosten, zoals transportkosten, opslagkosten enz. terug te betalen.

7. Alle goederen reizen op risico en kosten van de opdrachtgever.

De risico’s zijn ten laste van de opdrachtgever vanaf de uitgang van de goederen uit onze magazijnen.

8. Na de door de opdrachtbon vastgestelde datum voor het afleveren van de opdracht, wanneer deze niet geleverd kan worden door het feit van de opdrachtgever, zal deze laatste geacht zijn te weten dat vermelde goederen in een entrepot opgeslagen zijn op zijn rekening en verantwoording tot zolang hij de goederen zal weggenomen hebben. De opslagkosten zullen eveneens in rekening van de opdrachtgever gebracht worden.

9. Al onze goederen zijn contant betaalbaar op de hoofdzetel van Tenten Krekels, netto, zonder disconto.

Het opmaken of het aanvaarden van een wisselbrief betekent geen afwijking of vernieuwing van deze clausule. Geen enkele voorwaarde heft de clausule “contant betaalbaar te Waasmunster” op.

10. De opdrachtgever wordt geacht aangemaand te zijn door het verstrijken van de betalingstermijn vermeld op de factuur. Elke vertraging in de betaling brengt voor de opdrachtgever de verplichting mee, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een intrest van 1% per maand te betalen te rekenen vanaf de factuurdatum, waarbij elke begonnen maand zal worden aangerekend als een ganse, en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding.

11. Bij niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% van het niet-betaalde bedrag der factuur en met een minimum van 50, 00 EUR., en zulks onverminderd het recht de werkelijk geleden schade te bewijzen, indien deze meer zou bedragen dan voormeld forfait.

12. Facturen, waartegen binnen de 8 dagen na verzendingsdatum geen aangetekend protest is gevolgd, worden alleszins geacht volledig aanvaard te zijn.

13. In geval van niet-betaling op de vervaldag van de factuur, behoudt de Visix zich het recht voor, het bedrag van de hoofdsom, verhoogd met de kosten en intresten te doen innen, hetzij door een geaccepteerde of niet geaccepteerde wissel, ontvangstkaart, ontvangstbewijs of elke andere betalingswijze.

14. Indien het krediet van de opdrachtgever een minder gunstige wending krijgt, behoudt de Visix zich het recht voor, zelfs na gedeeltelijke levering, aan de opdrachtgever de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te vragen. In geval de opdrachtgever ons geen voldoening geeft, hebben wij het recht de gehele opdracht of een gedeelte ervan te annuleren.

15. Om geldig te zijn, moet elke klacht, voor welke reden ook, bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen volgend op de levering, geschieden. Indien verzuimd wordt, om welke reden ook, de levering te aanvaarden, begint deze termijn te lopen vanaf de verzendingsdatum van de factuur. Indien binnen deze termijn geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de klant de geleverde goederen volledig en in zijn geheel aanvaard heeft.

16. De opdrachtgever mag Visix niet verwijten slechts een deel van de bestelling uit te voeren of goederen te leveren waarvan tinten en/of kwaliteit en/of motief onderling of in vergelijking met de voorgelegde stalen lichtjes zouden afwijken.

17. Ingeval van verborgen gebreken zijn wij enkel gehouden tot teruggave van de prijs van het niet-conforme gedeelte van de levering, of, indien wij dit verkiezen, tot vervanging ervan. Iedere verdere verantwoordelijkheid en vordering tot eender welke andere schadevergoeding, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

18. De geleverde goederen blijven integraal eigendom van de Visix, zolang door de opdrachtgever de verschuldigde koopsom niet volledig voldaan werd, ongeacht de risicoregeling van art. 7.

19. In geval van betwisting is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en zijn uitsluitend de Rechtbanken van Dendermonde bevoegd, niettegenstaande elk strijdig beding en zelfs ingeval van aansprakelijkheid voor de borgtocht of meerderheid der verweerders. Onze wissels of elke andere betalingswijze van onze klanten behelzen geen afwijking aan hogervermelde clausule.